Spolek pro obnovu venkovaKrálovéhradeckého kraje
Kalendář akcí
Aktuality
Soutěž Vesnice roku 2017 v KHKDo soutěže Vesnice roku 2017 se v našem kraji přihlásilo 15 obcí. Hodnocení bude probíhat v měsíci červnu t.r.
Zpravodaj Venkova 4/2017Další číslo zpravodaje venkova...
Zpravodaj Venkova 3/2017Vyšlo další číslo Zpravodaje Venkova.
Domovská stránka > O spolku > Stanovy SPOV ČR

Stanovy SPOV ČR

Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky


Preambule

Vědomi si potřeby a odpovědnosti za obnovu a rozvoj duchovního a společenského života na
venkově, ve kterém spatřujeme historické kořeny národní svébytnosti a nepřerušenou
kontinuitu člověka s přírodou, jsme se jako zástupci obcí, zemědělců, odborníků a široké
veřejnosti rozhodli ustavit Spolek pro obnovu venkova.


§ 1
Název a sídlo


Spolek pro obnovu venkova ČR (dále jen Spolek) je otevřenou zájmovou nevládní a
nestranickou organizací, zapsaným spolkem. Sídlo Spolku je: 753 64 Bělotín č.p. 151.


§ 2
Cíle Spolku


Spolek je pracovní a iniciativní skupina občanů ustavená na podporu a koordinaci prací při
obnově a rozvoji venkova a posílení nástrojů umožňujících rozvoj venkovských komunit.
Spolek sdružuje zástupce obcí, zemědělců, orgánů územní samosprávy, venkovských
mikroregionů a Místních akčních skupin, dále pracovníky státní správy, odborných institucí,
škol, projekčních pracovišť, peněžních ústavů a věci oddané jednotlivce, kteří mají následující
společné cíle:
1. Pečovat o prohloubení duchovního a společenského života na venkově.
2. Propagovat obnovu a rozvoj venkova a získávat jim vážnost ve společnosti.
3. Vytvářet podmínky pro spolupráci při obnově a rozvoji venkova.
4. Napomáhat vzniku a činnosti místních a regionálních sdružení a spolků ustavených k
obnově a rozvoji venkova, a to dětí, mládeže i dospělých.
5. Účastnit se evropské spolupráce při obnově venkova.
6. Spolupracovat na realizaci a rozvoji programů a strategií obnovy venkova.
7. Pomáhat při vytváření a rozvíjení podpory venkovského života a hájení jeho
základních principů.
8. Motivovat venkovské občany k dobrovolné aktivitě, podněcovat je k odhodlání podílet
se na zdárném vývoji obce.
9. Překonávat úzce resortní přístupy v řešení venkova.


§ 3
Formy činnosti Spolku


1. Pracovní setkání v časové a věcné koordinaci postupu právnických a fyzických osob
při obnově venkova a k vyhodnocování užitých metod přípravy, projekce, realizace a
financování programů a strategií obnovy venkova a dalších projektů dotýkajících se
obnovy venkova.
2. Pořádání odborných přednášek, tematických exkurzí a seminářů k obnově venkova.
3. Vydávání odborných a osvětových publikací a informačních materiálů k obnově
venkova.
4. Spolupráce se sdělovacími prostředky.
5. Spolupráce a podpora občanských a podnikatelských aktivit směřujících k rozvoji a
obnově venkova.
6. Spolupráce se samosprávou a státní správou ve směru obnovy a rozvoje venkova.
7. Aktivní působení směřující k uznání trvale udržitelného venkovského způsobu života
a obhajobě podmínek k životu venkovských komunit.
8. Aktivní realizace projektů k podpoře výše vytčených cílů.
9. Pracovní setkání v časové a věcné koordinaci postupu právnických a fyzických osob
při obnově venkova a k vyhodnocování užitých metod přípravy, projekce, realizace a
financování programů a strategií obnovy venkova a dalších projektů dotýkajících se
obnovy venkova.
10. Pořádání odborných přednášek, tematických exkurzí a seminářů k obnově venkova.
11. Vydávání odborných a osvětových publikací a informačních materiálů k obnově
venkova.
12. Spolupráce se sdělovacími prostředky.
13. Spolupráce a podpora občanských a podnikatelských aktivit směřujících k rozvoji a
obnově venkova.
14. Spolupráce se samosprávou a státní správou ve směru obnovy a rozvoje venkova.
15. Aktivní působení směřující k uznání trvale udržitelného venkovského způsobu života
a obhajobě podmínek k životu venkovských komunit.
16. Aktivní realizace projektů k podpoře výše vytčených cílů.


§ 4
Členství ve Spolku, jeho vznik a ukončení


1. Členství ve Spolku je dobrovolné a vzniká zapsáním do seznamu členů, které nastává
podáním přihlášky a zaplacením členského příspěvku.
2. Členem Spolku se může stát každá fyzická či právnická osoba, která se chce účastnit
prací, naplňujících cíle Spolku.
3. O ukončení členství ze strany Spolku rozhoduje Předsednictvo.


§ 5
Práva a povinnosti členů Spolku


1. Členové Spolku mají právo:
a) účastnit se jednání valné hromady Spolku a shromáždění členů Spolku,
b) předkládat návrhy a podněty k činnosti Spolku a jeho orgánů,
c) podílet se na akcích pořádaných Spolkem,
d) využívat informací, kterými Spolek disponuje,
e) volit spolkové funkcionáře a být volen do spolkových orgánů,
f) hodnotit práci spolkových orgánů a jejich členů, případně vyžadovat vysvětlení a
nápravu,
g) sdružovat se do Krajských organizací Spolku, které jsou organizačními jednotkami
Spolku v postavení pobočného Spolku.
2. Členové Spolku jsou povinni:
a) přispívat svou činností k obnově a rozvoji venkova a dodržovat a naplňovat
společně dohodnuté postupy,
b) platit členský příspěvek ve výši, kterou stanoví valná hromada Spolku.


§ 6
Orgány Spolku


Orgány Spolku jsou:
1. Valná hromada
2. Předsednictvo
3. Revizní komise


§ 7
Valná hromada


1. Vrcholným orgánem Spolku je valná hromada, skládající se ze všech členů Spolku,
kdy každý člen disponuje jedním hlasem, případně hlasy delegovanými na základě
plné moci.
2. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za rok, svolává ji předseda dle
rozhodnutí předsednictva nejpozději třicet dnů před jejím konáním.
3. Mimořádná valná hromada se koná na návrh předsednictva nebo na návrh nejméně
20% členů Spolku předsedovi.
4. Mimořádná valná hromada projednává pouze body, které v podání byly označeny jako
podnět k jejímu svolání.
5. Mimořádná valná hromada se řídí jednacím řádem řádné valné hromady.
6. Účastníkem valné hromady je každý člen Spolku.
7. Do výlučné pravomoci valné hromady Spolku patří:
a) schvalování stanov Spolku, jejich změn a doplňků,
b) schvalování jednacího řádu valné hromady,
c) volba a odvolání členů předsednictva a revizní komise Spolku,
d) schválení programu a orgánů valné hromady,
e) schválení zprávy o činnosti předsednictva a o hospodaření Spolku,
f) schválení zprávy revizní komise,
g) rozhodování základních majetkoprávních otázek Spolku
h) schválení ročního rozpočtu Spolku,
i) schválení návrhu činnosti Spolku,
j) rozhodování o výši členských příspěvků a podílu KO SPOV na příspěvcích,
k) rozhodování o odvolání proti rozhodnutí předsednictva,
l) rozhodnutí o zrušení Spolku,
m) projednání zprávy o činnosti krajských organizací a vyvození závěrů.
8. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Spolku.


§ 8
Předsednictvo


Předsednictvo má minimálně pět členů volených valnou hromadou Spolku na dobu tří let.
Dalšími členy předsednictva se stávají zástupci Krajských organizací, které pro tuto funkci
zvolí příslušné orgány Krajských organizací. Maximální počet členů takto delegovaných
Krajskými organizacemi je 1 pro každý kraj.
Předsednictvo se schází dle potřeby, nejméně však jednou za dva měsíce. Do působnosti
předsednictva patří jednat a rozhodovat ve všech věcech Spolku, které nepatří do působnosti
valné hromady - zejména:
a) volba předsedy, 1. a 2. místopředsedy a jejich odvolání,
b) předsednictvo může vytvořit odborné komise, které jsou jeho poradním orgánem,
c) jmenování hospodáře a sekretariátu Spolku,
d) ukončení členství ze strany Spolku (§ 4 odst. 3. těchto stanov),
e) rozhodování o užití prostředků Spolku v rámci schváleného rozpočtu,
f) rozhodování o využití jména Spolku a jednání za Spolek,
g) navrhování programu valné hromady,
h) zabezpečení plnění usnesení valné hromady,
j) schválení zřízení a Statutu krajské organizace Spolku.
Předsednictvo je usnášeníschopné při nadpoloviční účasti členů a rozhoduje většinou hlasů
přítomných, v případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy.


§ 9
Předseda


1. Předseda jako statutární zástupce Spolku zastupuje Spolek a jedná jeho jménem, řídí
práci předsednictva a svolává jeho jednání. Za svou činnost je předseda odpovědný
předsednictvu.

2. Předseda je zastupován místopředsedy v pořadí 1. a 2. místopředseda.

3. Předseda může delegovat pravomoc ke konkrétním jednáním na kteréhokoli člena
předsednictva.


§10
Revizní komise


1. Revizní komise je 3 členná, volená valnou hromadou, volí ze svého středu předsedu a je
volena na dobu tří let. Provádí běžnou revizi hospodaření a předkládá valné hromadě
revizní správu. Revizní komise rozhoduje nadpoloviční většinou.

2. Revizní komise rozhoduje nadpoloviční většinou.


§ 11
Majetek a hospodaření Spolku


1. Majetek Spolku tvoří zejména členské příspěvky, dary, přijaté granty, výtěžek z
publikační a přednáškové činnosti

2. Majetku je možno užít pouze k podpoře činnosti Spolku a programů směřujících k
obnově venkova. O jeho užití rozhoduje dle působnosti valná hromada a
předsednictvo.
Za majetek a hospodaření Spolku je odpovědné předsednictvo.


§ 12
Zánik Spolku a způsob majetkového vypořádání


1. Spolek zaniká usnesením valné hromady.

2. V případě zániku Spolku bude majetek předán jiné právnické osobě, která bude
sledovat jako hlavní cíl své činnosti obnovu a rozvoj venkova.


§ 13
Krajské organizace Spolku


1. V jednotlivých krajích může vzniknout krajská organizace Spolku (dále jen krajská
organizace):
a) dohodne-li se o tom písemnou formou nadpoloviční většina členů Spolku z kraje a
uvědomí předsednictvo o svém vzniku,
b) rozhodnutím předsednictva Spolku.

2. Orgány Krajské organizace jsou valná hromada, předsednictvo, které volí předsedu
krajské organizace, případně revizní komise. Působnost a způsob jejich jednání, počet
členů předsednictva a revizní komise a právní postavení krajské organizace stanoví
valná hromada krajské organizace ve statutu krajské organizace.

3. Statut krajské organizace podléhá schválení předsednictva Spolku, které současně určí
podíl na členských příspěvcích Spolku, vybraných od členů krajské organizace, který
bude příjmem krajské organizace. Zřizovací listinu Krajské organizace vystaví
předsednictvo Spolku. Jménem krajské organizace jsou oprávněni jednat: zvolený
předseda, jeho místopředsedové, případně člen (krajského) předsednictva, pokud na něj
byla delegována jmenovitá pravomoc.

4. Krajská organizace zaniká rozhodnutím Valné hromady či nadpoloviční většiny členů
krajské organizace Spolku.

5. Povinnosti krajské organizace vůči Spolku:
a) zvolit zástupce krajské organizace do předsednictva Spolku,
b) pravidelně zpravovat o činnosti krajské organizace,
c) vzájemně informovat členy o dění ve Spolku.

V Praze dne 6. 1. 2015
Valná hromada Spolku pro obnovu venkova ČR
 

Stanovy SPOV ČR ke stažení ZDE

© 2012 | Spolek pro obnovu venkova - KO SPOV KHK | Nepolisy 75, 503 63 | predseda.spovkhk@volny.cz | +420 734 616 990
Webdesign od Optimata