Spolek pro obnovu venkovaKrálovéhradeckého kraje
Kalendář akcí
Aktuality
Soutěž Vesnice roku 2017 v KHKDo soutěže Vesnice roku 2017 se v našem kraji přihlásilo 15 obcí. Hodnocení bude probíhat v měsíci červnu t.r.
Zpravodaj Venkova 4/2017Další číslo zpravodaje venkova...
Zpravodaj Venkova 3/2017Vyšlo další číslo Zpravodaje Venkova.
Domovská stránka > O spolku > Stanovy krajské organizace

Stanovy krajské organizace

Stanovy spolku:

Spolek pro obnovu venkova KHK

 

Úplné znění ke dni 14. 4. 2016

 

čl. I

Úvodní ustanovení

 1. 1.       Název spolku: Spolek pro obnovu venkova KHK (dále též „Spolek“).
 2. 2.       Sídlo spolku: Nepolisy 75, 503 63 Nepolisy
 3. 3.       Spolek pro obnovu venkova KHK je v souladu s ustanovením §228 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pobočným spolkem Spolku pro obnovu venkova ČR (dále též „Centrální spolek“), IČ: 64937178, a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

 

čl. II

Činnost a cíle Spolku

 1. 1.       Spolek je pracovní a iniciativní skupina osob ustavená k podpoře a koordinaci prací při obnově venkova. Spolek sdružuje zástupce obcí, zemědělců, orgánů územní samosprávy, neziskových organizací, spolků a společenských organizací, pracovníky státní správy, odborných institucí, škol, projekčních pracovišť, peněžních ústavů a věci oddané jednotlivce, kteří mají následující společné cíle:

a)      pečovat o prohloubení duchovního a společenského života na venkově,

b)      propagovat obnovu venkova a získávat jí vážnost ve společnosti,

c)       vytvářet podmínky pro spolupráci při obnově venkova,

d)      napomáhat vzniku a činnosti místních a regionálních sdružení a spolků ustavených k obnově venkova,

e)      účastnit se evropské spolupráce při obnově venkova,

f)       spolupracovat na realizaci a rozvoji vládního Programu obnovy venkova a podobných strategických dokumentů.

 1. 2.       Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob jejich vzniku i zániku, jakožto i členství v nich a způsob jakým vykonávají svoji činnost, je popsán v těchto Stanovách, ve vnitřních předpisech a směrnicích Spolku.
 2. 3.       K zajištění činnosti Spolku jsou zřízeny následující orgány:

a)      valná hromada,

b)      předsednictvo,

c)       revizní komise,

d)      předseda.

 

čl. III

Formy činnosti Spolku

Spolek pracuje na prosazování svých cílů především na území Královéhradeckého kraje. Formy činnosti jsou zejména:

a)      pracovní setkání v časové a věcné koordinaci postupu právnických a fyzických osob při obnově a rozvoji venkova a k vyhodnocování užitých metod přípravy, projekce, realizace a financování Programu obnovy venkova a dalších projektů dotýkajících se obnovy a rozvoje venkova,

b)      pořádání odborných přednášek, tematických exkurzí a seminářů na téma obnovy a rozvoje venkova,

c)       vydávání odborných a osvětových publikací a informačních a propagačních materiálů sloužících obnově a rozvoji venkova a souvisejících s tímto tématem,

d)      spolupráce se sdělovacími prostředky,

e)      spolupráce a podpora společenských organizací, občanských a podnikatelských aktivit a projektů směřujících k rozvoji a obnově venkova,

f)       spolupráce se samosprávou a státní správou ve směru obnovy a rozvoje venkova.

 

čl. IV

Členství a členské příspěvky

 1. 1.       Členství ve Spolku je dobrovolné a vzniká zapsáním do seznamu členů, které nastává podáním přihlášky a zaplacením členského příspěvku.
 2. 2.       Členem Spolku se může stát každá fyzická či právnická osoba, která se chce aktivně účastnit naplňování cílů Spolku.
 3. 3.       Členství ve Spolku zaniká: dobrovolným vystoupením ke dni doručení písemného oznámení o ukončení členství předsednictvu, úmrtím člena, vyloučením člena předsednictvem ke dni doručení rozhodnutí o vyloučení ze Spolku, zánikem Spolku.
 4. 4.       Seznam členů Spolku vede Centrální spolek, který také rozhoduje o výši členských příspěvků a jejich splatnosti na základě jednání své valné hromady.

 

čl. V

Práva a povinnosti členů:

 1. 1.       Každý člen má právo:

a)      osobně se účastnit a hlasovat na zasedání valné hromady,

b)      být pravidelně informován o dění ve Spolku,

c)       užívat výhod člena Spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (slevy na účastnických poplatcích atp.),

d)      podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům Spolku a obdržet odpověď na své podání,

e)      volit a být volen do předsednictva.

 1. 2.       Každý člen má povinnost:

a)      platit členské příspěvky,

b)      chránit a zachovávat dobré jméno Spolku,

c)       dodržovat Stanovy a vnitřní předpisy Spolku.

 1. 3.       Členové Spolku neručí za případné dluhy Spolku.

 

čl. VI

Valná hromada

Nejvyšším orgánem Spolku je valná hromada, která je tvořena shromážděním všech členů.

Zasedání:

a)      Valná hromada je svolána předsednictvem nejméně jednou ročně, nebo na základě podnětu jedné třetiny všech členů Spolku.

b)      Nesvolá-li statutární orgán Spolku zasedání valné hromady do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání valné hromady na náklady Spolku sám.

c)       Zasedání valné hromady se svolá vhodným způsobem ve lhůtě nejméně patnácti dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit.

d)      Je-li zasedání svoláno podle ustanovení písm. c) tohoto článku Stanov, může být pořad zasedání proti návrhu uvedenému v podnětu změněn jen se souhlasem toho, kdo podnět podal, stejně tak může být odvoláno či odloženo jen na návrh nebo se souhlasem toho, kdo k němu dal podnět.

e)      Kdo zasedání svolal, může je odvolat, nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno.

f)       Zasedání valné hromady se mohou účastnit pozvaní hosté a další osoby schválené většinou přítomných v úvodu zasedání valné hromady.

g)      Každý člen Spolku má jeden hlas, případně další hlasy na základě písemné plné moci, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Valná hromada je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů Spolku. V případě, že ani 15 minut po zahájení jednání valné hromady není na tomto jednání přítomna nadpoloviční většina členů Spolku, je valná hromada usnášeníschopná v počtu členů, který je jednání přítomen. Usnesení valná hromada přijímá většinou hlasů přítomných členů.

Činnost valné hromady:

Výlučné pravomoci valné hromady:

a)      rozhodování o vzniku a zániku Spolku,

b)      schvalování Stanov Spolku a jejich změn,

c)       schvalování jednacího řádu valné hromady,

d)      schvalování programu a orgánů valné hromady,

e)      schvalování zprávy o činnosti předsednictva a o hospodaření Spolku,

f)       schvalování zprávy revizní komise,

g)      schvalování počtu členů volených do předsednictva,

h)      volba a odvolání členů předsednictva a revizní komise,

i)        schvalování návrhu činnosti Spolku na příslušné období,

j)        schvalování rozpočtu Spolku na příslušný kalendářní rok, na základě návrhu předloženého předsednictvem.

 

 

 

čl. VII

Předsednictvo

 1. 1.       Je tvořeno nejméně 7 členy volenými valnou hromadou.
 2. 2.       Funkční období předsednictva je 2 roky.
 3. 3.       Členství zaniká: smrtí člena, uplynutím funkčního období, písemným vzdáním se do rukou předsedy Spolku, odvoláním člena voleného orgánu valnou hromadou.
 4. 4.       Předsednictvo zasedá alespoň jednou za tři měsíce od konání předešlého zasedání. První zasedání se koná nejpozději do 3 měsíců od schválení Stanov valnou hromadou, resp. od nové volby předsednictva.
 5. 5.       Zasedání předsednictva svolává předseda Spolku.
 6. 6.       Předseda Spolku je volen většinou členů předsednictva.
 7. 7.       Jednou ročně podává valné hromadě zprávu o hospodaření Spolku.
 8. 8.       Předsednictvo má právo vyloučit člena Spolku, pokud tento svým jednáním porušuje stanovy a cíle Spolku nebo zanedbává vážným způsobem členské povinnosti.
 9. 9.       Předsednictvo má právo vyloučit člena Spolku, pokud tento ani v přiměřené lhůtě určené předsednictvem ve výzvě k zaplacení nezaplatí členský příspěvek, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn.
 10. 10.   Předseda Spolku sám vyhotoví, nebo k tomu pověří jiného člena předsednictva, zápis z jednání valné hromady či předsednictva. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen Spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání valné hromady a předsednictva.

Předsednictvo:

a)      je oprávněno přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr,

b)      vypracovává návrh rozpočtu, který předkládá valné hromadě a revizní komisi k projednání a schválení,

c)       ze svých členů vedle předsedy Spolku volí taktéž 1. a 2. místopředsedu Spolku,

d)      je usnášeníschopné při nadpoloviční účasti svých členů a rozhoduje většinou hlasů přítomných, v případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy Spolku,

e)      přijímá většinou všech svých členů vnitřní předpisy a směrnice,

f)       vykonává vůli valné hromady a je odpovědné za její naplnění.

 

 

čl. VIII

Předseda

 1. 1.       Předseda jako statutární zástupce Spolku zastupuje Spolek a jedná jeho jménem, řídí práci předsednictva a svolává jeho jednání. Za svou činnost je předseda odpovědný předsednictvu.
 2. 2.       Předseda je zastupován místopředsedy v pořadí 1. a 2. místopředseda.
 3. 3.       Předseda může delegovat pravomoc ke konkrétním jednáním na kteréhokoliv člena předsednictva.

 

čl. IX

Revizní komise

 1. 1.       Revizní komise je tvořena 3 členy volenými valnou hromadou na 2 roky.
 2. 2.       Členství v revizní komisi není slučitelné s členstvím v předsednictvu ani s funkcí likvidátora.
 3. 3.       Revizní komise dohlíží, jsou-li záležitosti Spolku řádně vedeny a vykonává-li Spolek činnost v souladu se Stanovami a právními předpisy. Zjistí-li revizní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného prodlení předsednictvo a valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání. Jedná-li se o zásadní nedostatky, tak o nich informuje všechny členy Spolku bez zbytečného odkladu vhodným způsobem.
 4. 4.       Člen revizní komise může nahlížet do dokladů Spolku a požadovat od kteréhokoliv člena nebo zaměstnance Spolku vysvětlení k jednotlivým záležitostem týkající se činnosti a správy Spolku.
 5. 5.       Členství zaniká smrtí člena, uplynutím funkčního období, písemným vzdáním se do rukou předsedy Spolku, nebo odvoláním valnou hromadou.

Revizní komise:

a)      Vyjadřuje se k návrhu rozpočtu,

b)      provádí běžnou revizi hospodaření Spolku a předkládá valné hromadě v písemné podobě revizní zprávu,

c)       volí ze svého středu předsedu.

 

čl. X

Majetek a hospodaření

 1. 1.       Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, nadačních grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu ze svého majetku.
 2. 2.       Veškeré získané prostředky podle odst. 1 tohoto článku musí být využívány ve smyslu těchto Stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle Spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.
 3. 3.       Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného naplňování poslání a cílů Spolku.
 4. 4.       Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku odpovídají orgány Spolku v rozsahu dle ustanovení těchto Stanov a vnitřních předpisů.
 5. 5.       Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.
 6. 6.       Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem Spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích Spolku.

 

čl. XI

Závěrečná ustanovení

 1. 1.       Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí valné hromady nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 2. 2.       Dojde-li k zániku Spolku, přechází jeho majetek po vypořádání závazků na organizaci, která má podobné poslání a cíle jako Spolek.
 3. 3.       Spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento den nabývají tyto Stanovy účinnosti. Jakákoliv změna Stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí valnou hromadou a účinnosti dnem, kdy budou Stanovy vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

 

V Hradci Králové 14. 4. 2016

Valná hromada Spolku pro obnovu venkova KHK


 

© 2012 | Spolek pro obnovu venkova - KO SPOV KHK | Nepolisy 75, 503 63 | predseda.spovkhk@volny.cz | +420 734 616 990
Webdesign od Optimata